Công cụ SEO

Danh sách công cụ làm SEO miễn phí mà ai cũng phải biết. DGM sẽ sớm có video và bài hướng dẫn dùng cho các bạn tự học SEO tại nhà. Nếu bạn đang tìm kiếm các công cụ SEO miễn phí tốt nhất cho quá trình SEO của mình, bạn đã đến đúng nơi! Trong trang này, bạn sẽ tìm thấy các công cụ SEO miễn phí tốt nhất cho các hoạt động khác nhau trong quá trình SEO. Hãy xem bên dưới.

Keyword Research Tools
On-Page SEO Tools
Link Building Tools
Search Monitoring and Rank Tracking Tools
SEO Dashboards & Reporting Tools
Web Speed Optimization Tools
Structured Data Tools
Mobile SEO Tools
Local SEO Tools
International SEO Tools
JavaScript SEO Tools
SEO Forecasting Tools
WordPress SEO Plugins
SEO Audits Templates
Google Search Console Guidelines
Tips to Use SEO Tools

Keyword Research Tools

Google Ads Keyword Planner
Web Based from Google

Google Trends
Web Based from Google

Keyword Generator
Web Based from Ahrefs

AlsoAsked
Web Based from Candour

Answer The Public
Web Based from Answer The Public

QuestionDB
Web Based from QuestionDB

Free Keyword Tool
Web Based from Wordstream

#SuggestMrx
Web Based from Merlinox

The Reddit Keyword Research Tool
Web Based from Higher Visibility

Keyword Surfer
Browser Extension from Surfer

Topic Mojo Free Plan
Web Based from Topic Mojo

 

On-Page SEO Tools

Screaming Frog SEO Spider
Desktop Based from Screaming Frog

Greenflare: The Open Source SEO Crawler
Desktop Based from Greenflare

Checkbot: SEO, Web Speed & Security Tester
Browser Extension from Checkbot

Detailed SEO Extension
Browser Extension from Detailed

SEO Pro Extension
Browser Extension from Marketing Syrup

SEOInfo
Browser Extension from Weeblr

Spark Content Optimizer
Browser Extension from SEOClarity

Link Redirect Trace
Browser Extension from LinkResearchTools

Yoast SEO
WordPress Plugin from Yoast

Rank Math SEO
WordPress Plugin from Rank Math

 

Link Building Tools

Google Search Console Links Report
Web Based from Google

Ahrefs Backlink Checker
Web Based from Ahrefs

Free Backlink Checker
Web Based from Rankwatch

Broken Link Checker
Web Based from Ahrefs

BuzzStream Free Link Building Tools
Web Based from Buzzstream

Hunter: Find email addresses in seconds
Web Based and Browser Extension from Hunter

 

Search Monitoring and Rank Tracking Tools

Ahrefs Webmaster Tools
Web Based from Ahrefs

thruuu: Awesome SERP Analyzer
Web Based from thruuu

SERP Checker
Web Based from Accuranker

SEO Search Simulator by Nightwatch
Browser Extension from Nightwatch

 

SEO Dashboards & Reporting Tools

50+ Google Data Studio Templates to Speed your SEO Reporting
Google Sheets from Sheets for Marketers

9 SEO report Google Data Studio and Google Sheets templates you can swipe today
Google Data Studio and Google Sheets from Supermetrics

Search Console Explorer Studio and Sheet, Cannibalization Explorer, etc.
Google Data Studio and Google Sheets from Hannah Butler

SFAIK – Screaming Frog Analyzer
Google Data Studio from IKAUE

Monthly SEO Report Template
Doc, PDF, GDocs from Backlinko

Search Console PunkExport
Google Sheets from Lino Uruñuela

 

Web Speed Optimization Tools

Measure from Web.dev
Web Based from Web.dev

PageSpeed Insights
Web Based from Google

Web Page Test
Web Based from Catchpoint

GTmetrix
Web Based from GTmetrix

Lighthouse
Browser Extension from Google

Web Vitals Extension
Browser Extension from Addy Osmani

Core SERP Vitals
Browser Extension from Chris Johnson

 

Structured Data Tools

Schema Markup validator
Web Based from Schema.org

Google’s Rich Results Test
Web Based from Google

Structured Data Viewer
Web Based from Classy Schema

Schema Markup Testing and Comparison Tool
Web Based from Shay Ohayon

Schema.dev’s Structured Data Testing Tool
Web Based and Browser Extension from SEOClarity

Ryte Structured Data Helper
Browser Extension from Ryte

Schema Builder & Tester for Structured Data
Browser Extension from Schema.dev

Schema Markup Generator (JSON-LD)
Web Based from technicalseo.com

The Schema Markup Generator
Web Based from RankRanger

 

Mobile SEO Tools

Google’s Mobile Friendly Test
Web Based from Google

Mobile Friendliness Test Tool
Web Based from Bing

MobileMoxie Page-oscope
Web Based from MobileMoxie

Mobile-Friendly Test (Bulk Testing Tool)
Web Based from technicalseo.com

Mobile-First Index Tool (Mobile vs. Desktop Test)
Web Based from technicalseo.com

Mobile First Index Checker
Web Based from Zeo

 

Local SEO Tools

PlePer Local SEO Tools
Browser Extension from PlePer

GMBSpy: View Google My Business “Categories”
Browser Extension from George Nenni

Whitespark Local Citation Finder
Web Based from Whitespark

Google Review Link Generator
Browser Extension from Whitespark

Local Search Results Tool
Web Based from technicalseo.com

 

International SEO Tools

The Hreflang Tags Generator Tool
Web Based from Aleyda Solis

Free Hreflang Generator
Google Sheets from Relgrowth

hreflang Tags Testing Tool
Web Based from technicalseo.com

Hreflang Validator
Google Sheets from Sistrix

Locale-Adaptive Pages Testing Tool
Web Based from technicalseo.com

 

JavaScript SEO Tools

Parito
Web Based from iPullrank

View Rendered Source Extension
Web Based from Jon Hogg

Fetch & Render
Web Based from technicalseo.com

View Rendered Source Extension
Browser Extension from Jon Hogg

Web Developer Extension
Browser Extension from Chris Pederick

Screaming Frog SEO Spider
Desktop Based from Screaming Frog

 

SEO Forecasting Tools

SEO Forecasting Template in Google Sheets
Google Sheets from Tom Capper

A Google sheets template for SEO traffic forecasting
Google Sheets from Kevin Indig

How to Use Data Forecasting for SEO [Scripts Included]
Python Script from Patrick Stox

Morphio SEO Forecasting Template
Google Sheets from Morphio

SEO Forecasting in Data Studio
Google Data Studio from John McAlpin / Search Engine Journal

Forecasting SEO Impacts on Organic Traffic
Google Sheets from Robin Rozhon

 

WordPress SEO Plugins

Yoast SEO
Plugin from Yoast

Rank Math SEO
Plugin from Rank Math

All in One SEO
Plugin from All in One SEO

Site Kit by Google
Plugin from Google

The SEO Framework
Plugin from The SEO Framework

SEOPress
Plugin from SEOPress

 

SEO Audits Templates

Annielytics Site Audit Checklist
Google Sheets from Annie Cushing

The Comprehensive Guide to Technical SEO Audits
Google Sheets from Benjamin Estes / Brainslab

Technical SEO Audit (188+ Steps And Free Audit Template)
Google Sheets from Olga Zarzeczna

SEO Audit Template
Google Docs / Word / PDF from Backlinko

SEO Audit Checklist: Our Ever-Changing List
Google Sheets from Ian Lurie / Portent

How to Run an SEO Focused Content Audit
Google Sheets from Ryan Stewart Webris

The Guide to SEO Content Audits
Google Sheets from Benjamin Estes / Brainslab

The Quick-but-Thorough Local SEO Site Audit
Google Sheets from Whitespark

50+ Point Local SEO Checklist to Supercharge Your Local Marketing
Google Sheets from Adam Steele / Loganix

 

Google Search Console Guidelines

Google Search Console: A Complete Guide for SEOs
Guide from Anna Crowe / Search Engine Journal

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.